default logo

Miljö

Vår miljöpåverkan

Våra prioriterade miljöaspekter, det vill säga de områden där vår organisation påverkar miljön mest och som vi fokuserar vårt miljöarbete kring, är:

Energianvändning

Byggmaterialens miljöpåverkan

Byggavfallshantering

Utsläpp från arbetsmaskiner och transporter

Vårt miljöarbete är en fråga om affärsmässighet och lönsamhet på såväl kort som på lång sikt. Det handlar om att ta sig an akuta miljöproblem och att ta ett ansvar för morgondagens miljöfrågor. Åtgärder som sker ur detta perspektiv ger även ett mervärde för våra kunder. Exempelvis bidrar energieffektiva hus, vattensnåla installationer och goda källsorteringsutrymmen till lägre driftskostnader för hushållet och miljövinster för samhället.


ISO 14001 certifierade

Vi är miljöcertifierade enligt ISO14001 sedan 2017. Miljöarbetet fokuseras på att ständigt förbättra sig och minska verksamhetens miljöpåverkan. Vi sätter upp interna miljömål som vi följer upp årligen och utvärderar om det är uppfyllt eller om nya mål ska införas.


Första Svanenmärkta flerbostadshuset på Gotland

Brf Botairlunden 1 Visby blev det första Svanmärkta flerbostadshuset på ön under vintern 2021.

Svanen ställer krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/-varor och en rad innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön. Dessutom ställer Svanen krav på kvalitetsstyrning i byggprocessen och på överlämnandet av byggnaden till de boende och förvaltning/drift.

Svanenmärkta byggnader är värderade med livscykelperspektiv och

  • har låg energianvändning
  • uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter
  • säkrar en god innemiljö och låga emissioner
  • har en kvalitetssäkrad byggprocess

Miljöcertifierade byggen

Att bygga hållbart och med hänsyn till miljö ställer hårda krav på oss som byggentreprenörer. Det är många aspekter och indikatorer som måste uppfyllas då man ska certifiera en byggnad. Nedan finns länkar till de byggen vi har haft krav på att certifieras.


Gotland ställer om

Wisab ställer upp på initiativet Gotland ställer om! Ett energi- och klimatinitiativ på ön där vi vill vara med och bidra till ett klimatneutralt Gotland 2040.

Ingen kan göra allt men alla kan göra nånting!