default logo

Kvalitet

Vårt kvalitetssystem

Wisab Bygg AB är sedan 2013 certifierade enligt ISO 9001.


Kvalitetspolicy

Vi har med utgångspunkt från vårt kvalitetsarbete formulerat vår kvalitetspolicy enligt nedan.

Wisab Bygg AB skall i sitt dagliga arbete inom byggsektorn ständigt förbättra och utveckla verksamheten för att uppfylla samhällets, kunders samt övriga intressenters krav.

Våra kunder och beställare skall uppleva att vi tillgodoser deras behov och förväntningar så att de är nöjda och på nytt visar oss sitt förtroende.

Detta gör vi genom att:

följa gällande lagar, förordningar, byggregler samt branschöverenskommelser
-uppfylla ställda kundkrav i syfte att alltid ha nöjda kunder
-sträva efter att ständigt förbättra vår verksamhet samt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt och säkert sätt
– tillgodose våra kunders byggrelaterade behov i varje enskilt projekt
-våra medarbetare ges det ansvar och befogenheter så att ett naturligt engagemang för kvalitetsarbete uppnås


Vi lyssnar på våra kunder för att deras kunskap och kompetens ska komma byggprocessen till godo.